Ouders

ouderraad
De ouderraad (OR)
De leden van de ouderraad worden gekozen uit de ouders en door de ouders. Ieder jaar worden in groep 1 één ouder gekozen die een zittingsperiode van 4 jaar hebben. Na deze 4 jaar kunnen ze zich herkiesbaar stellen. Ieder jaar organiseert de ouderraad in samenwerking met het team diverse activiteiten, o.a. sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval en de schoolreisjes. Ook de wandelvierdaagse wordt met groot succes door hen georganiseerd.

Verdere actuele gebeurtenissen worden besproken in de maandelijkse vergaderingen. Om de activiteiten te kunnen bekostigen wordt er een ouderbijdrage gevraagd. Voor het schooljaar 2021-2022 is de bijdrage voor groep 1 t/m 8 € 35,-. Ouders worden verzocht via automatisch incasso te betalen. In deze bijdrage zitten de kosten van het jaarlijkse schoolreisje alsmede een deel van de kosten van het kamp van groep 8 opgenomen. Voor dit laatste wordt ter aanvulling in groep 8 nog een extra bijdrage gevraagd. Uitdrukkelijk willen we vermelden dat het hier om een vrijwillige bijdrage gaat.
Jaarlijks verantwoordt de penningmeester van de ouderraad de uitgaven en inkomsten, evenals de begroting voor het komende jaar, in deze raad.

- Informatiebulletin ouderraad De Talenter

- Brief machtiging ouders
- Machtigingsformulier


Vergaderingen ouderraad

De ouderraad vergadert een aantal keer per schooljaar. De data van deze vergaderingen zijn te vinden op de website: https://detalenter.nl/agenda

Deze vergaderingen beginnen steeds om 20:30 uur en vinden plaats op beide locaties. Als u zaken heeft die van belang zijn voor deze vergaderingen dan kunt u met deze data rekening houden.

S
amenstelling ouderraad

Groep 1A: instroomgroep vanaf februari

Groep 5A: Cathalie Bossink

Groep 1B: Maaike oude Wolbers

Groep 5B: Anouk Getkate

Groep 1C: Marije Maassen van de Brink

Groep 6: Lotte Rikkert

Groep 2A: Marieke ten Arve

Groep 7A: Tessa van Coesant

Groep 2B: Rianne Schrooten

Groep 7B: Dorien Gaertner

Groep 3A: Ilse Hulshof

Groep 8A: Marlon oude Groen

Groep 3B: Annemiek Pigge

Groep 8B: Marieke Broekkamp

Groep 4A: Ellen BrokGroep 4B: Marloes Heering
 


Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR)

Door de wet Medezeggenschap Onderwijs hebben we de mogelijkheid tot daadwerkelijke medezeggenschap in het onderwijs.
Het bestuur van onze school dient bij een aantal beslissingen de instemming te hebben van deze raad of om hun advies te vragen.
Instemming heeft het ouderdeel van de MR bij bijvoorbeeld:
- Veranderingen van onderwijskundige doelen van de school.
- Vaststelling of wijziging van schoolgids, schoolplan en zorgplan.
- Vaststelling of wijziging van beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van de leerlingen.
- Vaststelling of wijziging van de klachtenregeling.
- Verandering van de grondslag van de school.
Adviesbevoegdheid heeft het ouderdeel bij bijvoorbeeld:
- Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school.
- Vaststellen of wijzigen van het beleid met betrekking tot verzilveren, sparen, poolen, en het overhevelen van formatierekeneenheden.
- Bij alle zaken waar een besluit wordt genomen dat de instemming van het personeelsdeel van de MR behoeft.
Het reglement waarin een en ander is vastgelegd ligt ter inzage op school. De vergaderingen zijn openbaar en u kunt de data opvragen bij de directie. Wilt u een vergadering bijwonen, meldt dit dan bij één van de leerkrachten.
De MR bestaat uit twee geledingen t.w. een oudergeleding en een personeelsgeleding. Namens de ouders hebben in de Medezeggenschapsraad zitting: mevr. L. Borgerink, C. van den Biggelaar en M. Stevens. Namens de leerkrachten zijn dit: Kimm Spoolder, Maaike Homan en Miranda Visscher.

Hieronder ziet u de foto's van de oudergeleding.

Leonie Borgerink

profielfoto leonie borgerink


Clemens van den Biggelaar

Clemens jpg

Tessa Egbertsen

(foto volgt)

Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter                
Tel. 0547 - 38 16 47

directie.detalenter@skot.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter          
Tel. 0547 - 38 16 47