Schoolgids en schoolplan


 DSC 1622 bewerkt    DSC 1524 bewerkt

Goed om te weten: Schoolplan en schoolgids

Schoolplan
Eens in de vier jaar moet iedere school een schoolplan maken. Dit plan is een document waarin het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs wordt beschreven voor de komende 4 jaar (momenteel van 2019-2023).

Het gaat hierbij om het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg (dat is de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs). Het aantal verplichte onderdelen van het schoolplan is beperkt tot deze drie. Daarnaast is er ook ruimte voor eigen specifieke keuzen. Het schoolplan dient als stimulans om integraal kwaliteitsbeleid te voeren en vormt de basis voor de dialoog binnen de school over dat beleid. Het schoolplan is een document waarin de school verantwoording aflegt naar de inspectie over het schoolbeleid.

Voorbeelden van onderwerpen die in het schoolplan aan de orde komen zijn:
Bij het onderwijskundig beleid: de gehanteerde methoden en ontwikkelingsmaterialen en de wijze waarop de school tegemoet komt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook geeft de school hier aan waar het in de toekomst naar toe wil t.a.v. haar manier van werken.
Bij het personeelsbeleid gaat het onder meer om nascholing, specialisatie, begeleiding en verdeling van de taken en werkzaamheden over het personeel.
Bij de interne kwaliteitszorg gaat het onder meer om het verzamelen van gegevens over de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld door de leerresultaten in kaart te brengen of door ouders en leerlingen te enquĂȘteren over de sterke en zwakke plekken in het onderwijs.
Het schoolplan ligt voor iedereen ter inzage op de school. U kunt het schoolplan ook downloaden op de pagina 'Formulieren'.


Schoolgids
De schoolgids is een jaarlijks terugkerend informatief document voor ouders en leerlingen. Het geeft inzicht in de praktijk van de school, in de doelen die worden nagestreefd, de activiteiten die daartoe worden ondernomen en de resultaten. Het geeft informatie over de hoogte van de ouderbijdrage en de besteding hiervan. Daarnaast beschrijft de schoolgids de rechten en plichten van alle bij de school betrokken partijen. De schoolgids wordt jaarlijks gemaakt en is ook bedoeld als een soort tussenrapportage van wat in het schoolplan voor meerdere jaren staat beschreven. De schoolgids geldt voor het eerstvolgende schooljaar. De schoolgids wordt ieder jaar op de site van de school geplaatst. U kunt het downloaden op de pagina 'Formulieren'.

Met een aantal mensen hebben wij enthousiast gewerkt om een duidelijke en informatieve schoolgids voor u te maken. Wij hopen dat wij in deze opzet geslaagd zijn. We raden u dan ook aan de schoolgids zorgvuldig door te lezen. Heeft u na het lezen van de schoolgids of het schoolplan nog vragen of opmerkingen of wilt u komen kijken op onze school, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

U bent van harte welkom!

Chris Aben (directie de Talenter)

Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter                
Tel. 0547 - 38 16 47

directie.detalenter@skot.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter          
Tel. 0547 - 38 16 47